Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Κανονικά-μοναδικός εξυπηρετητής

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, ανατρέξτε στο README

The Basics

A Canonically-unique host is a FQDN that will canonically resolve to a designated address or set of addresses. Not to be confused with a locally unique host.

In-depth information

A Canonically-unique host is defined by remote authoritative sources; usually through DNS. When resolving a peer's hostname, you will most likely use an external source for resolution unless you have the following implemented:

  • a database file similar to a hosts file
  • an internal-network resolver (which eventually pulls from external sources)

Notes

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero