Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Κλειδί Δαπάνης

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

One of the two pairs of private and public cryptographic keys that each account has, with the private spend key used to spend any funds in the account.

In-depth Information

The private spend key is a 256-bit integer that is used to sign Monero transactions. With the current deterministic key derivation method of the official wallet, the private spend key is also an alternate representation of the mnemonic seed. It can be used to derive all other account keys.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero