Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Τοπικά μοναδικός εξυπηρετητής

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

A locally-unique host is a FQDN defined by you and resolved only by you; similar to how a hosts file is implemented. Not to be confused with @canonically-unique-host.

In-depth information

You have the option to share your interpretation of how the host is resolved (e.g., localhost always resolves to 127.0.0.1) but the resolution is not canonically enforced (e.g., someone else can map localhost to any arbitrary IP address).

Hosts in a public subscription can be considered @canonically-unique-host's within the I2P network but, ultimately, you are free to re-define them as you wish.

Notes

  • Monero primarily uses @canonically-unique-host resolution while I2P only uses locally unique host resolution.

  • I2P's and Kovri's assigned top-level domain is currently .i2p and Kovri intends to only process/use the .i2p top-level domain

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero