Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Τοπικά μοναδικός εξυπηρετητής

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, ανατρέξτε στο README

The Basics

A locally-unique host is a FQDN defined by you and resolved only by you; similar to how a hosts file is implemented. Not to be confused with canonically unique host.

In-depth information

You have the option to share your interpretation of how the host is resolved (e.g., localhost always resolves to 127.0.0.1) but the resolution is not canonically enforced (e.g., someone else can map localhost to any arbitrary IP address).

Hosts in a public subscription can be considered canonically unique host's within the I2P network but, ultimately, you are free to re-define them as you wish.

Notes

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero