Πώς να τρέξετε έναν κόμβο στο VPS

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

monerod

monerod is the daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: monerod handles the blockchain, and monero-wallet-cli handles the account.

This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console.

Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS)

Make sure that port 18080 is open

monerod uses this port to communicate with other nodes on the Monero network.

Example if using ufw: sudo ufw allow 18080 Example if using iptables: sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT

Download the current Monero Core binaries

wget https://downloads.getmonero.org/linux64

Make a directory and extract the files.

mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero

Launch the daemon

cd monero
./monerod

Options:

Show list of all options and settings:

./monerod --help

Launch the daemon as a background process:

./monerod --detach

Monitor the output of monerod if running as daemon:

tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log

Keep the VPS secure with autoupdate:

https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates

« Επιστροφή στη λίστα